Informácia o spracúvaní osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že prevádzkovateľ bude od Vás požadovať a spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa.

Prevádzkovateľ

Daniel Martiník, U Sihelníka 935, 022 01 Čadca, IČO: 37585029, zapísaný na Okresnom úrade Čadca, číslo živnostenského registra: 502-13458.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

+421 41 433 2321, Mobil: +421 908 919 714, email: info@autotechnacadca.sk

Účel spracúvania

Riešenie požiadaviek dotknutých osôb pri výkone ich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

Právny základ spracúvania

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Príjemcovia/ Kategórie príjemcov

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Doba uchovávania

3 roky

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade, ak tak neurobí môže nastať situácia, že žiadosť dotknutej osoby nebude možné riadne posúdiť a náležite vybaviť.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo na prenosnosť osobných údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa.